x

Service Guide

Bolster Insurance is een aangesloten onderneming van Howden.

Dienstenwijzer – Howden Insurance Brokers Nederland B.V.
Deze “Dienstenwijzer” wordt u aangeboden door Howden Insurance Brokers Nederland B.V.

Wat u van ons kunt verwachten
Deze dienstwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Howden Insurance Brokers Nederland B.V. U leest waar wij voor staan, hoe onze dienstverlening is opgebouwd en welke actie wij ondernemen om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Wie zijn wij?
Howden Insurance Brokers Nederland B.V. is opgericht in 2013. Wij zijn onderdeel van de Howden Group Holdings, een internationale financiële dienstverlener actief in 37 landen met 120 kantoren wereldwijd. Meer informatie vindt u op onze website www.howdengroup.com

Wij bemiddelen en adviseren op het gebied van schadeverzekeringen in met name het zakelijk segment, zowel nationaal als internationaal. Wij hebben geen contractuele binding met verzekeringsmaatschappijen, banken of andere financiële instellingen. Door deze onafhankelijkheid zijn wij in staat een objectief advies te geven.

Keuzevrijheid
Nederland telt honderden verzekeringsmaatschappijen. Het is niet mogelijk om voor elke verzekering of financiële dienst bij al deze instellingen offertes op te vragen. Wij selecteren daarom met regelmaat die partijen welke naar ons oordeel een goede prijs/kwaliteitsverhouding hebben. Naast de kwaliteit van de polisvoorwaarden en premie is ook de wijze waarop een verzekeraar schaden afwikkelt en aanvragen verwerkt belangrijk. Ook letten wij erop dat verzekeraars waarmee zaken wordt gedaan onder toezicht staan van De Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

In ons advies selecteren wij die verzekeraar welke het beste aansluit bij de wensen van onze klant en de informatie welke ons door de klant is verschaft.

Wij zijn tevens beursmakelaar en bieden hiervoor een full range service welke onder meer omvat:

- opmaak van zgn. Beurspolissen;
- gebruikmaking van eigen uitgebreide polisvoorwaarden;
- onderhandelen met verzekeraars ter beurze;
- premie incasso’s bij klanten en afdracht daarvan aan verzekeraars en assurantiebelasting aan de fiscus;
- in geval van schade klanten op proactieve wijze bijstaan.

Medewerkers
De kwaliteit van onze organisatie is voor een groot deel gebaseerd op de kwaliteit van onze medewerkers. Velen van hen zijn al jarenlang actief in de verzekeringsmarkt. Wij investeren voortdurend in onze medewerkers zodat zij op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkelingen in hun vakgebied en in het bezit zijn van de vereiste diploma's om u te adviseren. Naast vakbekwaamheid hebben onze medewerkers door hun werkwijze een persoonlijke band met veel van onze klanten.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Hoe zijn wij u van dienst: integrale aanpak
1. Oriënteren
Als u een afspraak met ons maakt, dan beginnen wij met een vrijblijvend oriëntatiegesprek. Dit gesprek is bedoeld om samen met u na te gaan wat wij voor u kunnen betekenen. In het gesprek leggen wij onze werkwijze uit en melden u de kosten van onze dienstverlening. Hiervoor ontvangt u tijdens het gesprek dit dienstverleningsdocument. Na afloop van het gesprek kunt u beslissen of en hoe u verder gebruik wilt maken van onze diensten.

2. Inventariseren
Alvorens wij overgaan tot het geven van een advies zullen wij uw wensen vaststellen. Hiervoor vragen wij uw medewerking door een aantal vragen te beantwoorden. Ook kunnen wij u vragen om bepaalde documenten ter beschikking te stellen.

3. Analyseren
Nadat wij ons een goed beeld hebben gevormd van uw wensen en situatie, gaan wij deze gegevens analyseren en prioriteren. Zodoende wordt duidelijk waar uw risico’s en mogelijkheden liggen. Dit vormt het uitgangspunt voor het advies dat wij aan u zullen uitbrengen.

4. Adviseren
Aan de hand van de gemaakte analyse werken wij ons advies uit en bespreken dit samen met u. In dit advies houden wij rekening met uw risico’s en met uw wensen. Wij selecteren de meest geschikte oplossing voor uw specifieke situatie. Ons advies zal overigens niet altijd leiden tot een verzekeringsproduct. Wij kunnen u ook het advies geven om (delen van) uw risico’s op een andere wijze af te dekken.

5. Bemiddelen
Wanneer in ons advies een verzekeringsproduct wordt aangeraden, dan kunnen wij hierin bemiddelen. Wij zorgen er in dat geval voor dat de verzekering wordt aangevraagd en op de juiste wijze wordt opgemaakt.

6. Onderhoud
Wij inventariseren overeenkomstig de met u afgesproken frequentie of er relevante wijzigingen in uw wensen, mogelijkheden en situatie zijn opgetreden. Dit is een essentieel onderdeel van onze dienstverlening en zorgt ervoor dat ons advies ook in de toekomst wordt aangepast aan uw (gewijzigde) situatie. Relevante wijzigingen in uw situatie geven wij door aan de verzekeraars in kwestie. Daarnaast kunt u met al uw vragen over onze adviezen en oplossingen bij ons terecht. Verder wordt u op de hoogte gehouden van wijzigingen in de wet- en regelgeving.

Lidmaatschappen en registraties
Ons kantoor is bij de hieronder genoemde organisaties geregistreerd.

1. Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM (www.afm.nl) houdt krachtens de wet toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, verzekeren en pensioenen. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12042018. Voor vragen kunt u terecht bij het meldpunt Financiële Markten via telefoonnummer 0800-5400540 (gratis) of www.AFM.nl.

2. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut, Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl). Wij staan geregistreerd onder nummer 300.015556.

3. Kamer van Koophandel (KvK)
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 58513396.

4. Erkenningsregeling RMiA
De kwaliteitsnormering voor de Register Makelaars in Assurantiën (www.rmia.nl).

5. Erkenningsregeling RAiA
De kwaliteitsnormering voor de Registeradviseurs in Assurantiën (www.raia.nl).

Hoe worden wij beloond?
Wij ontvangen van de verzekeringsmaatschappijen en financiële instellingen waar uw verzekeringscontract gesloten is een kostenvergoeding welke onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover steeds vooraf.

Wat verwachten wij van u?
Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.

1. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.

2. Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dit weten. Deze informatie is nodig om een totaalbeeld te verkrijgen en onder meer te kunnen bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.

3. Schades direct melden. Het is belangrijk dat u ons snel mogelijk informeert over een schade waarvoor u een beroep wilt doen op de door u afgesloten verzekering. Op dat moment kunnen wij namelijk direct maatregelen nemen om uw belangen veilig te stellen. Ook gebeurtenissen die tot schade of aanspraken kunnen leiden willen wij graag van u weten, vaak is het van belang deze al vroeg aan de verzekeringsmaatschappij te melden.

4. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven.

5. Bij de opmaak van een verzekeringspolis wordt gebruik gemaakt van de door u verstrekte informatie. Ondanks dat wij zeer zorgvuldig te werk gaan, willen wij u toch vragen de gegevens goed te controleren.

6. Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), bevestig deze dan ook per post of e-mail.

Algemene voorwaarden
Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden kunt u vinden op www.howdengroup.com. Op verzoek zenden wij u ook een exemplaar toe.

Privacy
Dagelijks gebruiken wij voor onze dienstverlening vertrouwelijke gegevens van onze cliënten. Het spreekt vanzelf dat wij zorgvuldig omgaan met deze informatie. Dit geldt zowel voor het gebruik als archivering van deze gegevens. Wij gebruiken de gegevens enkel en alleen voor het doel waarvoor u de gegevens aan ons heeft verstrekt.

Beëindiging relatie
U heeft het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op een door u gewenst moment. U kunt de verzekeringsmaat-schappij(en) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met u te beëindigen. Ook in dat geval kunt u de verzekeraar(s) verzoeken uw bij ons lopende verzekeringen over te boeken naar een andere adviseur.

Klachtenregeling
Klachten over onze dienstverlening horen wij graag direct van u. Met u kunnen wij dan nagaan hoe wij tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut KiFiD te Den Haag. Informatie over dit klachteninstituut kunt u vinden op de website www.kifid.nl.

Kantoor
Howden Insurance Brokers Nederland B.V. is gevestigd aan de Veerhaven 7, 3016 CJ in Rotterdam. Ons kantoor is geopend op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur.

Telefoon
Ons telefoonnummer is 0107200620.
Bij iedere telefonische opdracht (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), vragen wij deze ook per post of email te bevestigen.

Schriftelijk
Howden Insurance Brokers Nederland B.V.
Veerhaven 7
3016 CJ Rotterdam

E-mail
Het adres voor e-mail correspondentie met Howden Insurance Brokers Nederland B.V. is:

Infonederland@howdengroup.com

Tenslotte
Als u vragen heeft, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn u graag van dienst.